Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen i maj 2019

§ 1

RUTEN SKIKLUB er en ideel og selskabelig forening for trofaste venner af Ruten Fjellstue i Espedalen, Norge. Skiklubbens fornemste formål er at skabe et godt og frugtbart samarbejde mellem Ruten Fjellstue og fjeldstuens venner til gavn og glæde for begge parter samt at udbrede kendskabet til fjeldets regler. Skiklubben blev stiftet 20. april 1968.

§ 2

Medlemskab af RUTEN SKIKLUB står åbent for enhver, der har været eller er gæst på Ruten Fjellstue.

Der kan tegnes et familiemedlemskab (husstandsmedlemskab).

Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen samt ret til at deltage i årets konkurrence. Medlemskab opnås ved at indbetale gældende årskontingent til foreningens kasserer inden 1. maj i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

§ 3

RUTEN SKIKLUB afholder hvert år den 1. mandag i maj en generalforsamling på et værdigt sted i Danmark. 

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne hvert år for ét år ad gangen en bestyrelse bestående af 4 medlemmer. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig (formand, næstformand, sekretær, kasserer).

 Bestyrelsen bestemmer selv sine arbejdsgange og fastlægger et værdigt sted for generalforsamlin­gens afholdelse.

 Klubben tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen bør så vidt muligt sammensættes af gæster fra hele sæsonen og i mange aldersklasser.

§ 4

RUTEN SKIKLUB udsender én gang om året i december et medlemsblad til medlemmerne. Samtidig med udsendelsen af medlemsbladet opkræves årskontingentet. Den på generalfors­amlingen valgte redaktionsgruppe fordeler efter bedste evne skribentopgaverne blandt villige medlemmer til næste nummer af medlemsbladet.

§5

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling bør indeholde følgende punkter:
*Velkomst og spisning
*Valg af dirigent
* Formandens beretning og godkendelse
* Kassererens beretning og godkendelse 
* Fastlæggelse af årskontingent
* Valg af bestyrelse og redaktion
* Valg af revisor
* Indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
* Eventuelt Konkurrence
* Afgørelser, som dirigenten på generalforsamlingen måtte sætte unde afstemning, træffes ved håndsoprækning med simpelt flertal. 

§ 6

I tilfælde af RUTEN SKIKLUBs opløsning tilfalder eventuelle midler Skåbu Tværrbygda Idrættslag med det formål at hjælpe lokale, unge idrætsfolk i deres karriere.